جدیدترین مطالب

» جدیدترین مطالب » آموزش جامع وردپرس – جلسه اول (معرفی وردپرس)
 89 بازدید

آموزش جامع وردپرس – جلسه اول (معرفی وردپرس)

آموزش جامع وردپرس   امـروز بـا اولیـن جلسـه از سری آموزشهای جامع وردپرس در خدمـت شـما دوسـتان عزیــز هســتیم. به تازگــی تصمیــم گرفتیــم تآموزشی کامل و کاربردی تهیه نماییم تـا کاربـران محتـرم کنکاش بتواننـد بیشـتر و بهینه تر از آمـوزش هـا اسـتفاده نماینـد. دلیـل ایـن امـر نیــز تغییــر و تحولاتــی اســت کــه در وردپــرس رخ داده و توضیحاتـی […]

آموزش جامع وردپرس – جلسه اول (معرفی وردپرس)

آموزش جامع وردپرس

 

امـروز بـا اولیـن جلسـه از سری آموزشهای جامع وردپرس در خدمـت شـما دوسـتان عزیــز هســتیم. به تازگــی تصمیــم گرفتیــم تآموزشی کامل و کاربردی تهیه نماییم تـا کاربـران محتـرم کنکاش بتواننـد بیشـتر و بهینه تر از آمـوزش هـا اسـتفاده نماینـد.

دلیـل ایـن امـر نیــز تغییــر و تحولاتــی اســت کــه در وردپــرس رخ داده و توضیحاتـی کـه بایـد بـه مباحـث مدرسـه همیـار وردپـرس اضافــه شــود.

در سری آموزشهایی که در سایت کنکاش قرار می گیرد هــدف مــا این اســت کــه از صفــر تــا ۱۰۰ وردپــرس را بــا هــم یــاد بگیریــم .

پـس حتـی کسـانی کـه از وبسـایت هیـچ نمـی داننـد مـی تواننــد به راحتی از این آموزشها استفاده کنند چــون در اینجــا قــرار اسـت مـا از تعریـف سـایت شـروع کنیـم و تمامـی مراحـل سـاخت یـک سـایت را بـا هـم انجـام دهیـم.

تعــداد جلســات را طــوری تنظیــم مــی کنیــم کــه بــه تمامــی مباحــث اصلــی پرداختــه شــود و ســپس وارد جزئیــات مــورد نیــاز و ضــزوزی خواهیــم شــد.
تمامـی اصطالحاتـی کـه در اینجـا بـه کار مـی رود را توضیح خواهیـم داد تـا کاملا با آن آشـنا شـوید و معنـی و مفهوم آن را دریابید.

اگـر موافـق باشـید در ایـن جلسـه بـه تعاریـف مـورد نیـاز و اساســی کــه مــی توانــد مقدمــه ای بــرای عملکــرد مــا باشــد مــی پردازیــم.

 

سایت چیست ؟

”Site ”در لغـت بـه معنـی مـکان اسـت و در دنیـای مجازی یعنــی مکانــی کــه بــه شــما اجــاره مــی دهــد در آن بــه فعالیــت بپردازیــد.

ســایت ماننــد یــک مغــازه اســت کــه از چنــد قســمت تشــکیل شــده , یکــی اســم مغــازه , یکــی مــکان مغــازه , یکــی متــراژ مغــازه و یکــی از دکوراســیون داخلــی مغــازه !

ممکـن اسـت بپرسـید ایـن مسـائل چـه ارتباطی به سـایت دارن؟ توضیـح خواهم داد.

پیشنهاد کنکاش :  آموزش کپی کردن و رونوشت گرفتن از فهرست ها و منوها در وردپرس

 

اسم مغازه

بـرای یـک سـایت حکـم دامنـه یـا ”Domain ”را دارد کـه نـواع مختلفـی از دامنـه موجـود اسـت.برای مثـال: com … و asia .in. ایــران.. ، .net .org .ir .info

شـما بـا خریـد یـک دامنـه میتوانیـد نـام و آدرس سـایت خـود یـا در واقـع همیـت آن را مشـخص کنیـد .

 

مکان مغازه

بــرای یــک ســایت حکــم ســرور و یــا هاســتی را دارد کــه بـا توجـه بـه تحقیقـات درسـت شـما انتخـاب مـی شـود.
در خریــد یــک هاســت بایــد دقــت الزم را داشــته باشــید تــا بعدهــا بــه مشــکل نخوریــد. تمامــی مــوارد از جملــه عملکـرد هاسـت و امنیـت آن بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد.

فقـط یـک نکتـه بـرای خریـد هاسـت عـرض کنم، هاسـتی کـه انتخـاب مـی کنیـد بایـد قـدرت باالیـی داشـته باشـد و در صـورت امـکان suphp آن فعـال باشـد اگـر suphp فعـال نباشـد در هـر نوبـت بـرای آپلـود افزونه یـا قالـب از شـما رمـز هاسـت میخواهـد و بـرای آپلـود در قسـمت رسـانه دسـته بنـدی ماهانـه و سـاالنه بـه مشـکل بــر میخــورد و بــرای ویرایــش قالــب هــم بایــد ســطح دسترسـی تعریـف کنیـد کـه اگـر suphp فعـال باشـد دیگر چنیـن مشـکالتی پیـش نخواهـد آمـد.

 

متراژ مغازه

حکــم مقــدار یــا همــان فضــای هاســتی را دارد کــه شــما انتخـاب میکنیـد!

همـان طـور کـه یـک مغـازه بـزرگ فضای زیـادی مـی خواهـد، سـایت بـزرگ هـم هاسـت بیشـتری میخواهــد پــس بهتــر اســت قبــل از خریــد هاســت بــا توجـه بـه اهـداف و نـوع سـایت خـود پکیـج مناسـبی را از یـک سـایت هاسـتینگ انتخـاب کنیـد.

 

دکوراسیون داخلی

در اینجـا حکـم سیسـتم مدیریت محتـوا یـا cms و طراحی قالــب آن را دارد. سیســتم هــای مدیریــت محتــوا انــواع خاصـی دارنـد.

بعضـی سیسـتم هـا اختصاصی برای سـایت نوشـته یـا سـفارش داده مـی شـوند و یـک سـری هـم از سـی ام اس هـای عمومـی رایـگان اسـتفاده مـی کننـد.

پیشنهاد کنکاش :  آموزش کپی کردن و رونوشت گرفتن از فهرست ها و منوها در وردپرس

در بیـن سیسـتم هـای مدیریـت محتـوای رایـگان مـا وردپرس را انتخـاب میکنیـم چـون قرار از در این سری آموزش جامع به مدیریت وردپرس بپردازیم.

 

پایان بخش اول /

 

گرداوری : کنکاش

[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]

برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : جدیدترین مطالب , علم و فناوری , مدیریت های محتوی , وردپرس
ارسال دیدگاه

WordPress Image Lightbox Plugin