جدیدترین مطالب

» برای زندگی بهتر » اثرات مثبت اندیشی در بهداشت روانی و موفقیت های فردی
 62 بازدید

اثرات مثبت اندیشی در بهداشت روانی و موفقیت های فردی

دنیای لجام گسیخته کنونی، که مادیات همه چیز و همه کس را تحت الشعاع قرار داده است، عواطف، احساسات و بشر دوستی و نوع پرستی می رود که به فراموشی سپرده شود. در دنیایی که فقر و تنگدستی، جنگ و خونریزی، فساد و تباهی هر روز رو به افزایش است و سیر صعودی می پیماید، چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت اندیشی و تغییر و تحول درونی نمی تواند بشر را از این همه نابسامانی و از هم گسیختگی نجات دهد.

اثرات مثبت اندیشی در بهداشت روانی و موفقیت های فردی

اثرات مثبت اندیشی در بهداشت روانی

 

دنیای لجام گسیخته کنونی، که مادیات همه چیز و همه کس را تحت الشعاع قرار داده است، عواطف، احساسات و بشر دوستی و نوع پرستی می رود که به فراموشی سپرده شود. در دنیایی که فقر و تنگدستی، جنگ و خونریزی، فساد و تباهی هر روز رو به افزایش است و سیر صعودی می پیماید، چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت اندیشی و تغییر و تحول درونی نمی تواند بشر را از این همه نابسامانی و از هم گسیختگی نجات دهد.

اما سؤال این جاست که مثبت اندیشی مقوله روان شناختی است یا جامعه شناسی، آیا ویژگی های فردی موجب شاخص ها و معیارهای مثبت نگری است یا این که فضا و شرایط اجتماعی است که ما را به مثبت نگری رهنمون می کند. در این مقاله سعی شده است هم رویکرد روان شناختی و هم رویکـــرد جامعه شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

مثبت اندیشی از نظر روان شناسی

زندگی، سرشار از نعمت ها و ثروت های نامحدود است. همه انسان ها حق و اختیار دارند تا در زندگی موفق شده و با شادمانی و نشاط زندگی کنند، ولی دست یابی به شادی و موفقیت در هر زمینه، فقط به همت و تلاش انسان بستگی دارد، هیچ کس جز خود شخص نمی تواند موفقیت ها، شادابی ها، غم ها و شکست ها را برای خویشتن فراهم سازد.

چگونه است که گروه اندکی، احساس خوشبختی و سعادت می کنند، در حالی که عده زیادی از خود ناراضی هستند. به طــور کلی، هر کسی حوادث و القائات بیرونی را با توجه به باورها و برداشت های خود تفسیر و توجیه می کند. در حقیقت همه چیز از افکار و ذهن انسان سرچشمه می گیـرد، یعنی انسان ساخته و پرداخته افکار خویش است، در واقع “تو همانی که می اندیشی” این ذهن ماست که از ما انسانی موفق و قوی می سازد، یا برعکس آن عمل می کند.

روان شناسان معتقـــدند اندیشه ها و پنـدارهای ماست که کیفیت زندگی ما را می سازند، اندیشه ها هستند که موجب موفقیت یا شکست، عامل سلامتی یا مریضی، باعث خوشبختی یا بدبختی ما هستند. با اندیشه های مثبت است که انسان سرشار از شور و شوق و اشتیاق، می شود و احساس خوشبختی، تندرستی و آرامش می کنـــــد، و با افکار منفی است که احساس شکست، بدبختی، مریضی، بیچارگی و بدبینی می کنـــــــــد.

با اندیشه های مثبت است که توانمندی ها، اعتماد به نفس و خود باوری ها قــــویاً افــــزایش می یابند، در حالی که با افکار منفی احساس ناتوانی، حقارت و خود کم بینی ها در انسان تشدید شده و در نتیجه بسیاری از امراض روحی و جسمی گریبان گیــــر فرد می شود. اکثـــــر مردم بدون این که خود متوجه باشند، با تکرار اندیشه های مخرب، انرژی های خود را بر ضد خویش به کار برده و سبب بدبختی خود می شوند!

انسان های بدبین، عبوس، اخمو، لجباز و یک دنده و کسانی که گرفتار خودخــــــــواهی و کینه توزی هستند در ارتباطات و جـــذب دوست کم می آورند.

کسی تحمل فرد بدبین و خودخواه را ندارند. وقتی اندیشه های منفی در سر داریم، آ ن ها را خواسته یا ناخواسته هر روز چنـــد هزار مرتبه تکرار می کنیم، در نتیجه افکار منفی قوی تر می شوند و جای بیشتری در ذهن به خود اختصاص می دهند و در نهایت تمام بخش تولید فکر را تحت نظارت خود می گیرند و به مجموعه افکارمان، ماهیت منفی می دهند. با این روند، بدون این که بخواهیم، بخش عظیمی از توانایی های (بالقوه و بالفعل) خود را ناتوان ساخته و بیهوده هدر می دهیم در نتیجه بی حوصله، کم اشتها، پریشان حال، بدخواب و افسرده می شویم و به ناراحتی های قلبی و عروقی و فشار خون و هزاران درد دیگر دچار می شویم.

به عبارت ساده سموم حاصل از نگــــرانی، خشم، ترس، ناکامی و منفی بافی ما را به سوی بیماری و نابودی می کشاند.

انسان برای بقا و بهتر زیستن همیشه تلاش می کنــــــــــــد، در این حرکت، مهم ترین مسئله بهره مندی از تفکر مثبت است و این تلاش، بشر را به سر منزل آرامش و آسایش جسم و روح سوق می دهد. گواه آن سفارش بسیاری از بزرگان دین است که انسان را به اندیشه مثبت رهنمون کرده اند.

 

مثبت اندیشی ازنظرجامعه شناسی

مثبت نگــری حاصل تعامل آرام و بدون مشکل با محیط اجتماعی است که پیامد آن مجموعه ای از تمایلات مبتنی بر رضایت مندی، خوشبینی، امید، اعتماد و اطمینان خاطر در فرد است. نقطه مقابل آن وجود بیزاری، ترس، عصبانیت، ناامیدی و نگرانی خواهد بود.

مثبت نگری زمانی به وجود می آید که افراد احساس کنند درکشان از خودشان تایید شده است. مثبت نگـــــــــری نوعی خیـر عمومی است که پیامد و حاصل آن را باید در تشریک مساعی، طراوت اجتماعی، وفاق اجتماعی، عواطف مثبت، زندگی انجمنی و مشارکت اجتماعی جست و جو کرد. مثبت نگری نوعی سرمایه عاطفی است که هزینه های کنترل و نظارت رسمی را کاهش می دهد و افـراد را به رفتار مطابق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده، متقاعد می کنـــــد.

سرمایه ای که به واسطه استفاده از آن زایش تازه ای پیدا می کند، زیرا وقتی افراد از عواطف مثبتی که دیگران ابراز می دارند، بهره می برند، به نوعی عواطف مثبت تازه ای را تولید می کننــــــــــد. هر چند که مثبت نگری در نگاه نخست و نقطه آغازین از خود فرد شروع می شود و تجلی آن را در فرد می بینیم اما حاصل آن در تجربه جمعی فرد که در فرایند تعامل شکل می گیرد، دیده می شود،

تجـــــربه ای که نمونه آن را در جامعه و فـرهنگ حاکم بر آن می بینیم. جوامع منعطف، بالنده و پویا در قیاس با جوامع سخت و ایستا و بسته از آمادگی بیشتری برای مثبت نگـری برخوردار هستند زیرا جوامع و فـــــــــرهنگ های بسته، بیشتر خصلت جرم گرایانه دارند و مولـــــــد نوعی بدبینی هستند.

فرهنگ جامعه تأثیر بسزایی در مثبت نگــری یا برعکس در منفی نگری دارد. در جامعه ای که بدی، زشتی، ظلم و شرارت وجود دارد، باعث می شود تا افراد هر روز با آن بدی ها رو به رو شوند و کم کم عادت کننـد تا فقط زشتی ها را تداعی نمایند. اگر منفی نگری در جامعه ای شایع شود کودکان و نوجوانان آن جامعه با مشاهده منفی گرایی تحت تأثیر قرار می گیرند و همان طور که تئوری یادگیری مشاهده ای بیان می کند این نگرش و رفتار را یاد می گیــرند و بروز می دهند.

تقویت ارزش های اخلاقی مثبت در جامعه مدیون کار و تلاش، صداقت، تعاون و همکاری، احترام به یکدیگــر و تقویت عزت نفس در سطح فردی و ملی است. علاوه بر این، تقویت غــــرور ملی می تواند زمینه ای را برای مثبت اندیشی فراهم کند. از عواملی که مانع پیشرفت مثبت نگری می شود می توان به عدم احساس موفقیت و نرسیدن به آرزوها و آرمان ها و ناامیدی و بدبینی اشاره کرد.

خانواده اولین کانونی است که کودکان از آن مذهب، اخلاق، روش های ارتباط و نگرش ها را یاد می گیرند. چون تعامل کودک با خانواده بیشتر از تعامل با هر سیستم اجتماعی دیگری است کــــودکان هزاران ساعت را در تعاملات خانواده می گذرانند بنابراین مثبت اندیشی نیز از خانواده آموخته می شود البته خود خانواده نیز یک سیستم باز است و از جامعه تدثیر می گیرد.

مثبت اندیشی حاصل عملکرد بخش های مختلف جامعه است پس بی شک ریشه مثبت اندیشی از نظر جامعه شناسی در جامعه و فرهنگ نهفته شده است.

شایان ذکر است که ایمان و آموزه های دینی نیز در مثبت اندیشی نقش سازنده ای دارند. بدون ایمان و اعتقاد و اطمینان واقعی و خالصانه به قدرت درونی خود، نمی توانید از زندگی شاد و موفقیت آمیزی برخوردار شوید. آن چه مسلم است فرد و جامعه دو روی یک سکه نیستند. در عرض یکدیگر قرار نگرفته اند بلکه در طول یکدیگرند. فرد در جامعه اثر می گذارد و از جامعه تأثیر می پذیرد، در تعامل فرد و جامعه است که افکار مثبت اندیشی شکل می گیرد.

به طور کلی با عزم راسخ و ایمان کامل و با تلاش و پیگیری پایان ناپذیر، می توانیم افکار مثبت، نیرو بخش و سازنده را آگاهانه جایگزین اندیشه های منفی و مخــــرب کنیم. و نشاط و شادابی را به جای افسردگی و پریشان حالی، تندرستی و سلامتی را به جای ناخوشی و مریضی، موفقیت و پیـروزی را به جای شکست و ناکامی، آرامش باطنی واقعی را به جای دلهره و نگرانی، ثروت و دارایی را به جای تهیدستی و فقر، گذشت و عفو و بزرگواری را جایگــزین تنگ نظــــــــــــری و انتقام و حسادت بسازیم و با تغییر باورها، افکار و شیوه های زندگی مان تازه شده و در مسیر دگرگونی های عظیم و شگفت انگیز زندگی قرار گیریم.

چــــرا که با مثبت اندیشی یک انرژی عظیم و نامحدود و بسیار ارزان، همیشه در اختیارمتان قرار می گیرد که جالب ترین و بزرگ ترین موفقیت ها و شادکامی ها را برای ما به ارمغان می آورد.

 

حدیث از امام علی (ع)

امام علی (ع): فکر کردن به کار خیر، آدمی را به انجام آن می کشاند

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : برای زندگی بهتر , جدیدترین مطالب , روانشناسی , سبک زندگی
ارسال دیدگاه

WordPress Image Lightbox Plugin